Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχοδυναμικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ενός θέματος που άπτεται του χώρου της ψυχολογίας και το οποίο προσεγγίζεται υπό το ψυχοδυναμικό ή ψυχαναλυτικό πρίσμα. Η διπλωματική εργασία ακολουθεί όλους τους κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής μελέτης τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη δομή της.