CBT Συμβουλευτική

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Κατεύθυνση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στο χώρο της ψυχοθεραπείας σήμερα.


Gestalt Συμβουλευτική

Η Γκεστάλτ βλέπει τον άνθρωπο ως μία ολότητα. Προωθεί τη συνειδητότητα μέσα από την απλή, ήρεμη παρατήρηση του σώματος, της σκέψης, του συναισθήματος και της πράξης.

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι  ο σπουδαστής να εκπαιδευτεί στην εφαρμογή εκείνων των δεξιοτήτων και των τεχνικών ώστε να βοηθήσει τους πελάτες του να αποσαφηνίσουν, να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν αποφάσεις σχετικά με την εργασία τους καθώς και να προσαρμοστούν σε αυτές. Ενώ ο σπουδαστής μαθαίνει να διερευνά και την αλληλεπίδραση της εργασίας με άλλους ρόλους στη ζωή του ατόμου.


Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

Η Προσωποκεντρική θεωρία είναι μία φαινομενολογική προσέγγιση του ατόμου. Η προσωπική εμπειρία είναι η πραγματικότητα του ατόμου. Το νήπιο δημιουργεί την πραγματικότητα του μέσα από τις εμπειρίες που τις βιώνει κατά την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον. Με τη συνειδητοποίηση του εαυτού εμφανίζεται η ανάγκη για θετική αναγνώριση από τους σημαντικούς άλλους. Όταν η θετική αναγνώριση είναι ανεπιφύλακτη, τότε το άτομο είναι ψυχολογικά προσαρμοσμένο. Η ψυχολογική προσαρμογή ενός ατόμου συναρτάται με το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων. Η προσωποκεντρική συμβουλευτική αναπτύχθηκε ως μία μορφή διαπροσωπικών σχέσεων, η οποία προωθεί την ανάπτυξη και τη θεραπευτική αλλαγή. Βασική της παραδοχή είναι ότι ο άνθρωπος διαθέτει ανεξάντλητο απόθεμα να κατανοεί τον εαυτό του και να τον αλλάζει, όταν το απόθεμά του αποδεσμεύεται στο πλαίσιο μιας σχέσης με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σε μία αποχή ραγδαίων εξελίξεων, κατά την οποία η ηλεκτρονική επικοινωνία δεσπόζει στις διαπροσωπικές σχέσεις και τα ανθρώπινα όντα υποβιβάζονται σε αντικείμενα, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η σπουδαιότητα της προσωποκεντρικής προσέγγισης, γιατί καταξιώνει την προσωπική εμπειρία του ατόμου και αναγνωρίζει τη σημασία της υποκειμενικής πραγματικότητας. Προκαλεί, επίσης, τον άνθρωπο να αναλάβει την ευθύνη για τη δική του ζωή και να εμπιστευτεί τις εσωτερικές του δυνάμεις. Στόχος της ενότητας είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη κριτική παρουσίαση και ανάλυση των βασικών αρχών της προσέγγισης και η ανάδειξη της ευρύτητας των εφαρμογών της.


Ψυχοδυναμική - Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική

Σκοπός της παρούσης θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στον χώρο της Ψυχοδυναμικής Σκέψης και Πρακτικής στη σύγχρονη Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική. Η πορεία της ενότητας θα κινηθεί από τη Φροϋδική οπτική μέχρι τη θεωρία της Προσκόλλησης του Bowlby και το Συζητητικό Μοντέλο των Hobson και Meares.
Ειδικότερα, θα γίνει μια εκτενής αναφορά στα βασικά πρότυπα σκέψης στα οποία στηρίζεται η σύγχρονη ψυχοδυναμική προσέγγιση. Θα μελετηθούν οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές της ψυχανάλυσης, της σχολής των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, της ατομικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας του Εγώ, καθώς και η θεωρία της Προσκόλλησης και η πιο σύγχρονη συμβουλευτική προσέγγιση του conversational model.
Ο σπουδαστής θα εντρυφήσει στις βασικές και δομικές έννοιες της μεταβίβασης, της αντιμεταβίβασης, της ερμηνείας, της αντίστασης, του εσωτερικευμένου αντικειμένου και των μοντέλων του σχετίζεσθαι, ενώ θα εκπαιδευτεί στη λήψη της ποιοτικά προσανατολισμένης Συνέντευξης για τους Δεσμούς (Προσκόλλησης) των Ενηλίκων.

Συμβουλευτική Απώλειας και Πένθους

Η θεματική ενότητα αυτή διαπραγματεύεται την έννοια του πένθους και της απώλειας μέσα από μια ευρεία ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Περιγράφονται τα στάδια του πένθους, οι επιπτώσεις αυτού στην ψυχική και σωματική υγεία, ενώ επιχειρείται η διάκριση της συμπτωματολογίας μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού πένθους. Αναλύονται οι πολιτισμικοί, κοινωνικοί και προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την αντίδραση του ατόμου προς το πένθος και εν κατακλείδι γίνεται μια ευρεία αναφορά σε τεχνικές και συμβουλευτικές δεξιότητες διαχείρισης πένθους και απώλειας.

Οικογενειακή Θεραπεία και Συστημική Συμβουλευτική

Η Συστημική Θεραπεία είναι η εφαρμογή της Συστημικής θεωρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας. Εμφανίστηκε την δεκαετία του '40 και έστρεψε την ψυχολογική ματιά από το άτομο στο «όλον» και από τις προσωπικές ιδιότητες στις σχέσεις. Ήταν μια διευρυμένη θεώρηση του ανθρώπου που εμπλούτισε την ατομική, ομαδική και οικογενειακή συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Η Συστημική Θεωρία είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης της πραγματικότητας. Η συστημική προσέγγιση προσπαθεί να αναλύσει και να κατανοήσει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων, καθώς και την αλληλεπίδραση τους με το εξωτερικό περιβάλλον του. Σύμφωνα με την Συστημική προσέγγιση στην Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα, δηλαδή, ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια.